הלוק הקוק
ורובלמ תוירגיס
שב שש
הפוסכ ידוא
םיעונפוא
םיינפוא
דרובטייקס
עוקעק
תומודא םייחל
םיתות תגוע
סונימוד הציפ
םיעבוכ
םירופב לבוי
תושיגר
תוכייחמ םייניע
עגשמ ךויח
תורבח
הירבטב ףוחה
הלילצ
גיידה לבוי
םילויטב לבוי
םיסוסהו לבוי
םישמנ
בל בוט
תומימת
הלילכ
לאינד
ןרומ
רוא
בדנ
תויטבמא
י'גני'ג
לס רודכ
סינט
גנילואב
תומ


החיתפ ףד