ונלש ילבוי
םינבלה םידמב
םיהדמה ףוזישה םע
םמהמו הפי תייה
םחנתהל ונל השק המכ יוה
תומודאה םייחלה
תוכייחמה םייניעה
ההובג ךכ לכ תושיגרו
הרבחה לכ לא המרזש
ךל רמול ונקפסה אלש םילימ
ךתוא קבחל ונקפסה אלש םיקוביח
ףוס ילב תוקישנ
...ףוסה דע

 


 

!לבויל
ךיתיאר
,ןכיחו קותמ קונית
,ךיתיאר
ןכיח בושו ,דומח ,בבוש דלי
,ךיתיאר
.רסח אל ןדועמ ךויח םע רגבתמ רענ
.םיכויחב םירישע םינש הרשע עשת
,החפשמה תביסמב ,ךסויג ברע םג
.םיכויחו תוימיטפוא ךלוכ תנרקה
,תסיוג םיה ליחלשכו
,םדאב רשואמה תייהו תכייח
,תדחוימה הדיחיל תבדנתהשכ ,בושו
.ךלוכ לכ תא ףיצה קותמו בחר ךויח םע הוואג
ךכ לכ יל ףיכ שממ ,יל ףיכ ,תרמא דימת
,וזה האלפנה הרובחה תרבחב
רבועש םוי לכבו העש לכב ,עגר לכב תאזו
,םלועל הלאה הרבחה םע לולצלו
.רתוא אל םלועל
,ארונו לבח המכ ,לבח ךא
.תפטקנ חרפ ומכ ,ךייח ימדב ,תולוצמב
רכומה ךויחה תא דוע הארנ אל בושו
,האגה לייחה תא דוע הארנ אל בושו
.רצק הכ ןמזל ,תייהש רשואמהו ,רשכומה
.לבוי ינייחא ,ונלוכל רצ ךילע יל רצ
ץקה עיגיש םייחה ןעמל ,הלעמל םש שקבו
.םירתוימה תונוסאל
ךורב ךרכז יהי

ןח יסוי

 


 

ונלש לבוי, ילש לבוי

תלד ןומעפ לוצלצ תאו תלדב תוקיפדה תא םיבהוא ונחנא
החפשמ ינב ,םיבורק ,םיבוהא םישנא ונילא םיאיבמ םה ,הסינכה
השיקנהמ ,ונייח לכ םידחופ ונחנא תחא השיקנמ קר .םירבחו
ויפ לע םלועה תא תכפוהש הרוראה השיקנה, איהה
,תכלמ ותוא םירצועו שוכמ ומכ בלב םיצעננ הידהש
איהה ןמזה תדוקנב
.ךישמהל ןאממו רצענ םלוא םועפל ףיסומ אוה .
הרובחהלש "סוב"ה הדיחיה לש "ךאלמ"ה ,ונלש לבוי, ילש לבוי
.בלה בוטו ןכייחה
?יתימא ךאלמל לבויה תנשב ךופהי ונלש לבויש בשח ימ
,השק ןובליע ומכ ברוצו ינלשר ישפט ,רתוימ, יגרט תומ
םידגבה תא םיפאוש .םירסחו םיעגעגתמ ונחנא .אושנמ השק
םוח תא שוחנ ילוא םהב םיעגונ ,ךחירב תעגל הרטמב ךלש
תאלמו הקזחה ךתוחכונב ונתוא הולמ לבא ךניא התא. ךפוג
.המצעה
םישעוג ונחנאו השפנ תא תעדוי אל הלילכ, ךתוא שפחמ לאינד
.תבהא ךכ לכש םיב ,םיב םילג ומכ
לוחכ לבא ,לוחכ אוה םג ילוא ,רחא םיב גילפמ וישכע התא
.ןורחא ףוטילל םיידי םיטישומ ונחנאו .רחא
ונתא אב התאו םיכלוה ונחנא ונלש לבוי ,ילש לבוי םולש הייה
רפסל ,רבדל ,רקבל אובנ ונחנא אב התאש תורמלו המינפ ונבלב
.עגעגתהלו תוכבל ,תעגל בישקהל ,עומשל
ומכ לדגיו לדגיו לדגי אוהו ימויק בצמ היהי עוגעגה התעמ
!!!ונלש לבוי -תושעל רומא תייה התאש

 


 

.ךידעלב םיישדחמ רתוי רבכ,1998 לירפאב 29 ,םויה
.םהיניב התאו ,לארשיל הנגהה אבצ יללחל ןורכזה םוי
:הרוחא םישדוח המכ הינש ץפוק ינא
,החפשמה לכ ונדמע אכ .דומלל תמייסשכ תושגרתהה
ךויחה םע המבה לע דמוע ,כ"כ םיאג - ךילע ונלכתסהו
.ךלש םימתה
,םיכושחה םיימשה תא וריאה םיקוקיזה
הצקב הדדוב העמד ,העמד דימעה "לזוג ףוע" רישהו
.התא לודג הזיא ןימאהל השק ,תילאמשה יניע

,דבוכמ דיקפת תלבק ,תסייגתה דואמ רהמ
.תיבב תייה םיימוי לכ .ידימ השק אלו
.סיסבב ךתוא רקבל ונאב זא תבש תראשנשכו
תויניצרה - ונלש תוחישה - לבוי ,לכה רכוז ינא
יקחשמ .תועמדהו םיקוחצה ,תויניצר תוחפהו
.תוחידבה לכ תא ,םייתחפשמה םיפלקה
ןורכז לכו ,תונורכז יפלא ןיב הטורח הלימ לכ
.רתוי בושחו יתועמשמ
,םלענ אמא לש םיסקמה ךויחה
,תוכבלמ תומודא אבא לש םייניעה
.ירמגל ,הרובש הלילכ - הלילכו
- תורוצ הברה כ"כב ךתוא רכוז ינא
,ןשלמהו לודגה חאה ,ןמנמשהו ןטקה דליה
.םידגבו תולוק ,םיפוצרפ ןומה דועו
ןנכתש לייחה ,ילש לייחה התא ברעה לבא
.האגו םידמ שובל ס"יבב סקטל תכלל
.םילפונה לע לבאתהל תיצר
- ידמ םיירזכא םייחה ךא
.ךילע לבאתמו הפ דמוע ינא ,םויהו
.םילפונ םתוא ברקה בכוש התאו

.ךתוא יתיארש הנורחאה םעפה התייה ראורבפל 17 ה
ךליבשב טרס תחקל ונעסנ ,ברעב אבאמ יתוא תפסא
אל איהש טרס תאבהשכ ונקחצ ךיא .הלילכ ליבשבו
םעפה תאז היהתש בשח ימ ,עדי ימ .תוארל הצור
.ילש חא ,ךתא קחצאו בשא ינאש הנורחאה
תדרוהש ינפל ךתוא קשנמו קבחמ יתייה יתעדי קר ול
עוסנל ךל יתרמא .הלילכ לצא ןושיל תעסנו תיבב יתוא
די ףונפנב ךממ יתדרפנו ,וטואהמ יתאצי ,תוריהזב
.דימתל יתדרפנ ,םולשל

,תלדב ןקפד םה 16:00 העשה תוביבסב ראורבפל 18 ב
םידמב םישובל םתוא תיאר ינא .תיבב התייה אל אמא
.יתעדי רשי .יתעדי ינאו הריישב התיבה םיסנכנ
לודג דחא םוב ,םוב ןמ התייה תלדב תאזה הקיפדה
.דימתל ,םייחה תא ונל הנישש
עומשל התצר כ"כ איה ,אמאל רשבל םתיא יתעסנ
.הרמה תמאה תא אל קר תעצפנש ,תעגפנש
- םייניעב ול לכתסהל יתלוכי אל - אבאו
.ךל המוד כ"כ אוה

,םינותיע ארוקו תושדח האור ינא םייחה לכ
.ולפנש םילייח לש תונומתו תומש האור
רוחשב בותכ , היזיולטב ךלש םשה תא תוארל לבא
?ל"הצ לש למסה םע לוחכה עקרה לע
,ןותיעב ךלש הנומתה תא תוארל
,ארונ ןוסא :תורתוכהו ?עודיה ךויחה םע בוש
.לווע ,תיגרט תועט ,השק הנואת
תאזכ הלימ לבא ןדבואה תא רידגהל הזכ ןויסנ ןמ
,ידמ השקו לודג רבד הז .ואיצמה אל דוע
.םוימויה יכרעל לעמ וליאכ הז
.דרפיהל ,ךתוא תוארל ונל ונתנ היוולהה ינפל
.הפי כ"כ ,ולש כ"כ םש תבכש התאו
ןורחא דובכ ךתא קולחל ואב םישנא תואמ
תארקל םיחרפב ךתוא וסיכ ,תורבקה תיבב
.םוקת אל הנממ תיחצנה הנישה
,םינכומ ונייה אל ונחנא - םינגוה אל כ"כ םייחה
.19 ןב קר ,תייה אל התאש חטבו
,ינשה תא דחא ונל שיו ,םנשי תונורכזה
.ונתוא תלכוא תודידבה יכ קיפסמ אל הז לבא
!ךתוא םיצור ונחנא
,הליל לכ הכוב ינא הלומ רשא הנומתבש ךתוא
?תושעל המל הבושת שפחמו הכוב
,ךתיא ץעייתמ יתייה םעפש ומכ
,יליבשב םש אצמנ קר התא .הנוע אל רבכ התא לבא
.םלשומ כ"כ התאו .דיב הירגיסה םע ךייחמ
תועמדכ םישלוג םהו ,םיפיצמ םיעוגעגה
?םכישממ לזאזעל ךיא .תוגלוזו תוגלוזש
,ונמצע תא ונאצמ אל דוע ,ונמצעל ונרזח אל דוע
.סיפת יתלב עטק טושפ הז ,ונלכיע אל דוע
ךלש תונומתה ימובלא ןיב ,ילש ךאלמ ,םינרמתמ ךיא
,ןולסב ןחלושה לע תועיבקב םיחנומש
,תיבה תא םיריאמה ןורכיזה תורנ ןיבל
.חרופה תורבקה תיבל תועיסנהו
,הרגשל וליאכ םירזוח תאז לכב ךיא
םירבד לע בושחל ומכ - תושירד ולאכ הל שישכ
.םירחא םירבדב זכרתהל וא ,ךדבלמ םירחא
?לבוי ,םיכישממ ךיא
היהת אלש הפיא - ילש ךאלמ ,ילש חא ,ילש לבוי
.ונלוכ ,דחא םוי דחיב היהנ דוע ונחנאש רוכזת דימת
ךתוא םיבהוא ךליבשב םייח .ןאכ ונחנא - זא דע לבא
.דימת ךתוא םירכוזו

:בישקמ קרש ימ לכל הנופו הז דמעמ לצנמ ינא
שארב םכל היהיש ונתנידמל לבוי וגגחתשכ ,ברעה
םיחא שי םכל םגו םירוה שי םכל םגש ןמזה לכ
,םכמצע לע ורמשת טושפו םיבורקו םיבהואו ,םירבחו
.דימת

רוא


 

???ךיא
?לבויל דפסה םיבתוכ ךיא
.דספה איה דפסה הלמהש הז ךיא
?דוד ןבל םולש םירמוא ךיא
?ןייחאמ םידרפנ ךיא
?לבוי ךממ הדירפה לטנ תא תאשל רשפא ךיא
?םיביבא הרשע עשת םימכסמ -םיהולא ךיא
?וליחתה ישוקב -ומתש םיביבא הרשע עשתש םיריבסמ ךיא
?בלה באכל ומצע םיאתיש ןויגיהה תא םירדסמ ךיא
?ינויגה היהיש בלהמ םישקבמ ךיא
?באכ קר שיו ןויגיה םואתפ ןיא ךיא
?הליחמו החילס בלב ןיא םואתפ ךיא
?רתוי הארתנ אלש הז ךיא
?ךבהוא תא םימחנמ ךיא
?ךירבח תא םימחנמ ךיא
?תורזועש םילימ םואתפ ןיא ךיא
?םימלוח ונאש םיבשוחו םיכוב ונאש הז ךיא
?ךישמהל רשפא ותיאש רבסה םואתפ ןיא ךיא
?םימחרה תדיממ טעמ וב התיה אלש לרוג םע םילשנ ךיא
?חוכ ונב שיש יעיבר םוי דע ונבשח ךיא
?שפנ תומוצעת ונב שיש ונבשח ךיא
?םיעוגעגו תונורכיז םע היחנ ךיא
?ךתוא םיבהוא המכ ךל רמול תונמדזהה ונל הנתינ אל ךיא
?ךנה תודומח םלע הזיא ךל רמול ונקפסה אל ךיא
?ךב ונא םיאג המכ ךל רמול ונקפסה אל ךיא
?בוש ילב תכלהש הז ךיא
?תולאשה םע דדומתהל לכונש בשוח הלעמל והשימ ךיא
תובושת ונל ןיא םיהולא -ךיאו
לבוי ךל רמנו ךיא
םולשב ךבכשמ לע חונ
ונל תמענ הכ
!!!דימת ךתוא רוכזנ -רסח היהת הכו

םענ רחש הפי רנבא

 


 

,לבו'ג
,הנורחאה ךכרדב ךתוא םיבהואו ביבסמ וישכע הפ םידמוע םישנא הברה
הדבכ ךכ לכ איה ןטבב ונתאמ דחא לכ לצא תבבותסמש תאזה השוחתהו
.התוא םירהל לוכי תייה התא קרש בשוח ינאש
אירב ףוג הזכ םע בוליש רצווהל לוכי ךיא יתנבה אל םעפ ףא תישיא ינא
.רוהט ךכ לכ בהזמ יושע בלו הרוהט ךכ לכ המשנ הז םע דחיו ןוסחו
הזה רוחבה תא":דיגהל יתלוכיש דע ןמז ןומה חקל ,בוטה ךרבח רותב, יל םג
רבח הז ":ומכ םיטפשמ המכ דוע ועיגה הז םע דחי זא לבא ,"ףוסה דע ריכמ ינא
".בוהאל עדויש םדא ןב הז" וא" יתימא
תיפוס ןיא הבהא ךממ הלבקש הלילכמ טלחומ יוביג יל שי בגא , הזה ןיניעב
.םילימב רבסהל תנתינ אל ללכב איהש תדחוימו הפי ךכ לכ תורבח םכניב הרציש
,הלוקה וא ורובלמה היה הז םא םייחהמ תונהל תעדי התא לכמ רתוי
קוחצלו ךייחל ,עגרה תא לצנל תעדי דימת ,תיבה וא ץוחה ,ידואה וא עונפואה
.ךלש המיסקמה תונשיבב
התא םויהמו ,ךלש הדיחיה לש שוביגב ךאלמ תייה עובש ינפל קר קר לבו'ג
.םולשב הזה ארונה באכה תא רובענש ונלוכ לע רומשל ךירצש יתימא ךאלמ

יקסרבב בדנ

 


 

ןושאר דימת ,לכב ןושאר
,ןושארה
תידימתה ןגה תריואל םיבבוסל סחיב
התא - םוק אובו ,ונתוא בבוסה ללחה
,השגרה ריבעמ .העוב ךותב ומכ
.הלילק אל םג ךא הדבכ אל
שארמ םיעובק םיטרדנטסל דמצנ
םינשה ךשמב ךמצעל תאצמהש
תוקחתהל םהירחא םיסכמ םירחאו
,םימיה םירבועש לככ ,ךללגב
הדימה רתי לע ךירעמ אל
.הדות - שחול טקשבו טיעממ אל
הווש תמאב התא המל תונריעו העידיב
החמשו בצע תשגרה תויהל הכירצ אלו
- הערפהו שער ךותמ קר
- ךליבשב
...הקיתש

יגלשא

 


 

:סולדדו סורקיא

.דליה לבוי תא הריכמ ינא
.הלילצ דויצ םע ללוצו עונפוא לע בכור ,ןשעמ לבוי תא הריכמ אל
,םי בהאש ,םישמנה םע דליה תא הריכמ ינא
.םירופיס בהא ,רקיעב רקיעבו םינטרס סופתל
.דחוימב םתוא בהא לבוי לבא ,םירופיס םיבהוא םידלי הברה
,םיבשוי ונייה םימעפ הברה ךכ לכ
תולפוקמה םילגרה ןיב ףוחד שארה םע
.םירפסמ , ןכ .םירופיס םירפסמו
.לבוי אל .םירופיסל בישקה קר אל לבוי
.שרד םג םימעפלו רקח ,לאש םג אוה
,רופיסה לש ףוסה תא תונשל
.תונינעמ רתוי תויומד ףיסוהל - רחא לולסמ ול עובקל
.םירופיסב בלתשה לבוי
:םירפסמ ונייהש דחא רופיסב בלתשי ותומ המכ יתעדי אל

ילואו - תינווי היגולותימ אוה סולדדו סורקיא לש רופיסה
.תיסאלק הידגרט - רמול שי
,ינוויה לכירדאהו לספה סולדד לש ונב היה סורקיא
,סולט ודימלת תא סולדד חצרש לע שנועכ רשא
.בערב תומל ורתונ םש , םיתרכ יאל ןבהו באה ולגוה
,ונב ייחו ושפנ תא ליצהל תנמ לעש תרפסמ הדגאה
.הוועשה קבדמו רשנה תוצונמ ,םייפנכ םהינשל סולדד ביכרה
,שמשל בורק ףועי לבל ריעצה ונב תא סולדד ריהזה אושל
,שמשל בורקו ידמ הובג ףעש העשב וסמנ סורקיא לש ויפנכ
.עבטו םיל לפנ אוהו

.אל ינא םגש תמאה .בהא אל לבוי הזה ףוסה תא
.םיבוט םלוכ .םיפוס תורשע .םימעפ תורשע .ותוא ונניש זא
.והשכיא ,לצינ דימת אוה .יח אוה .עבט אל סורקיא
,ףוחל ותוא איבה ןתיוויל
.עבט אל אוה .הרק והשמ ותתיחנב ותוא ספת סולדד

.םדא אל ,הריס אל ,ןתיוויל אל .עבט ןכ לבוי לבא
.וניעב רתונ ףוסה ,ףוסב

.הזה ףוסה לע הברה יתבשח
.בוט והשמ יגרטה ףוסב םג אוצמל יתיסינ

,ללכב ףועל םיזיעמ אל ונתיאמ םיבר
.םלוכ לעמ .הובג ףועל םיזיעמ רתוי םיטעמ
,םוי-םוי ייח םתס אל . םייח ושורפ ףועמ
.םיאלמ ,םייתעומשמ ,םייתימא םייח אלא
,ףואשל ושורפ הובג ףועלו
.ךייחלו הלעמלמ םלועה תא םינפה לע חורה תא שיגרהל
.עובטל .לופיל .םינוכיס תחקלו

הנפד

icarus.jpg (32065 bytes)

 


 

ףדה שארל


תיבה ףדל רוזח