רקד תללוצה

dakar.JPG (42715 bytes)

 

.רקד תללוצה האצמנ םישופיח לש הנש 31 ירחא 25.5.99 ב
םידודר םימב תאצמנ תללוצהש םיה ליחב ובשחשכ
99 תנש לש ץיקב ףתתשת םתליה תדיחיש ךכ לע רבוד
.רקדה ירחא םישופיחב
:רמאו שגרנ ולוכ התיבה לבוי עיגה וב םויה תא חכשא אל
תווצב ףתתשהל ונל ורשפאי 99 ץיקבש ונל וחיטבה ,אמא"
םולח היהי הז ,תעדוי תא .רקד תללוצה לש םישופיחה
ףוס ףוס הולש איבנו תללוצה תא אצמנ םא םשגתהש
"םהריקי לרוגב הלע המ ועדי אלש תוחפשמ ןתואל
.יתוא השבכ תושגרתההש רמול החרכומ ינא
גרהנ אוהש ינפמ םולחה תא םישגהל חילצה אל לבוי
הינאה תיתחת תא קודבל ללצש תעב 18.2.98 ב
ףא לע םימייק ויהש םילהנה תורמל ,"קיטאירדנא םיצ"
.לבויב עגפו הינאה ףחדמ לעפוה הלילצ לע העידי
.תמו עבט ,הכמה ןמ האצותכ הרכה דביא לבוי
שופיחה תווצ ישנא ןיבו רקדה האצמנ 29.5.99- ב םלוא
ןבואר דגנ היה תולוצמב תללוצה תא הליגש יאקירמאה
תא םישגהל חילצהש לבוי לש הדיחיל ורבח טלבנזור
.לבוי לש ומולח

 

 

תיבה ףדל רוזח