ילש לבוי
.רורא םוי ותוא זאמ ופלח םינש שמח
..וליא ...ול הרוק היה המ לע םיבקונ םירוהרה לש םינש שמח
ךיתונומת וב ךסמה רמוש לש ורואל לדג לאינד ןהב םינש שמח
.ונתיא .תוטעוב ,תומשונ ,תויח
.העיגנ רב .תושממ התא ונלוכ ליבשב
םיחינמ ,םיפדצ םיפסוא, תונורכיזה יפוח לש םכרואל םיכלוה ונחנא
.הצמחההו עוגעגה תיימה תא םיעמושו ןזואה דיל םתוא
תבשונה חורה תא םיקבחמ ,םיקותמה תונורכיזה חלמ תא םימעוט
"...ךב תאלמתמ התיה קר ול :םיבשוחו ברעממ
.לבוי -הנשה ושדחתה םירבד הברה
התא ךיא בושחל אלש ונלוכי אלו הגח םויב ונחמש ,הנתחתה הלילכ
.תולולכה תלמשב הלילכמ תועמד דע קחוצ ,הלעמל םש בשוי
יתלב קלח התייהו ךילע הרמשש ,הנפד .ןטק לבוי ונל דלונ ,לבוי
.התוהמיאמ דרפנ יתלב קלח התא הנהו ,םאל התיה ,ךתודלימ דרפנ
.ךמש לע יורק םהמ דחאו ויה הנטבב םימואת
לבויל רפסת ,ותעשב הנפד ךל הרפיסש םירופיסה םתוא תא
.ןמזה אובב ןטקה
.הילא ותוא החקל הלודגה ותבהאש םי לש דלי ,רחא לבוי לע ול רפסת
תופיפט ידוהדהו ךיקוחצ ופסאיי ילדה לאו תויכנוקו םיפדצ ותיא ףוסאת
.חלה לוחה לע ךילגר
ךתוא םיבהואש םירבח .ךרכזל שדח הלילצ רתא םקוה הנומקיש דיל הפיחב
.ותוא ומיקה םיחכוש אלו
רתויב יוארה םוקמהש םיעדויו ,ךרדה לכ ךרואל ונתוא םיוולמ םה
.תולוצמבו םילגה ןיב ךישממו ףוחב ליחתמ ךמשב ול אורקל
ךיא לע תובשחמ אלל ףלוחש םוי ןיא .וישכע לודג שממ התא,ילש לבוי
,ררחושמו אירב קוחצ קחוצ תייה ךיאו השוע תייה המ ,הארנ תייה
.תרגובה וכרד תישארבו ויפוי אישב ריעצ רבג לש קוחצ
ירוא לצא הלותשש היליבנוגובה .רופכ בלב םגו ,לבוי רקו ףרוח
תויורבח שיש רבתסמ .ךלש הבצמה לע תככוסמו ךילא הנופ
היח תורבח ףאש ומכ ,תויחצנ ,תובוט ,תוקומע ,םירחא תומלועמ
.תויהל הלוכי אל
,דבלב ךפוגל השדחה תבותכה ילוא יהוז 3 הקלח ג רוזא,רקי ןב
העש -העש ,םוי -םוי יבל תוריק ןיב םידהדהמ ךתמשנו התא םלוא
.לכוא וניאו רעוב ,רעוב ימינפה הנסהו
 אמא

תיבה ףדל רוזח