שימג דאמ גשומ אוה ןמזה ,ילאד לש וירויצב ומכ ,לבוי

.היהיש המו היהש המ תא וכותב ליכמו ,גלוזו ףלוד אוה .ונרובע

:טפשמה אוה חיכוהל ןאממ ונלש ןמזהש דיחיה רבדה

."םיעצפה תא אפרמ ןמזה"

,יותיעל תסחייתמ ינא םאו ,ןמז קרפ ןה םינש עברא

םלועל האב , םינש 23-ינפל םויה קוידב, הזה ןמזבש ירה

.החפשמ תבל הכפהשו , תבהאש בל תבוש הרענ .הלילכ

,המיימשה הרעסב ולע םינש שמח ינפל הזה ןמזב

.םיקוסמה ןוסא ילייח -יכאלמ

,טלחומ םלאב ,תורמתמה תובהלב ונטבה ונינשש ינרוכז

לש רמה יכבה תא וניאר ,ךבאתמה ןשעב ועלבנ םילימה

הנש רובעכש , ישפנב יתיויש אל ינאו תולוכשה תוחפשמה

.הזכ דמעמב ינא םג דומעא

ןדבאהש ערקה תא המואמב החיא אל ףלחש ןמזה

.וניברקב שלת

םירבח ילא תונמזמ ויגוחמ -תושיקנו רצוע אל ןועשה

התאש העידיב ץמחנ בלהו ,םינוכרד םלצל םיאבש ךלש

.הרזח ונממ ןיאש םוקמ לא תעסנ

.ךתוא ירוקיבב םעפ -ידמ ילא ףרטצמ ,יצחו שש ןב רבכ לאינד

.םיאצמנ םה וב םוקמל תדגונמ םתייוה לכש םיחרפה תא הקשמ אוה

הקלחב םחיר םינתונ תושדחתהה -ילמס

.תויפוס הלכש

הביש דוע ,שרחנ טמק דוע .ונלכב תורכינ ןמזה תותוא

,הפיו ריעצ תראשינ .םיעגונ אל םה ךב ,רעישב תקרזנ

.טבמ בבושו םייחל קומס

לכ וניניב תויחל ךל םירשפאמ ,יגולונכטה ןמזה, המדיקה

.ונלש רמושה ךאלמה ,ונלש ךסמה רמוש התא .םויה לכ ,םוי

דאמ ךתוא תבהוא

אמא

 

 

תיבה ףדל רוזח