,ונמיעמ ךלוה ,ונתיאמ דחא םאו . . . "

." ותיא ראשינ והשמו ,ונב תמ והשמ

 

yuval46.JPG (36004 bytes)

 

 

ןבלה ףצקה תלוז תולוצמה לא בושי לכה"
,הבהאה ,תודידיה .וכעד הלילה תורנ
.םפוס לא עתפ ואבש םירוענה
םי לש הניק ומהש תויכנוק םש ויה
תועבגה לע ןימלע תיבו
םמוד ופלחש םיינשו
".המקשהו םירבקהו בצחה ןיב

 

 

תיבה ףדל רוזח