הדיחיה דקפמ

קרב דוהא

דירש יסוי

ןוכית ןד

בהי הנוי

תיבה ףדל רוזח