לבוי לש ותומו וייח רופיס


הפיחב ם"במר םילוח תיבב 30/1/79-ב דלונ ונלש לבוי
.הכוראו השק הדילב דלונ לבוי
.הפיחב הממור תנוכשב הליב תונושארה ויתונש תא
בכרב תוקד רפסמ ראשנ רשאכ תינוכמב הנושארל גהנ םייתנש ליגב
תינומ ךותב רצענו שיבכה תא רדנט םע הצחו דיה רוצעמ תא ררחשו
עגשמו םימת ךויח ילא רדישו עגפ ילב לבוי זא אצי ונלזמל ידואה
א התכ תארקל .םינשה ךרואל ותוא הווליש יביאנ ךויח ותוא
לבוי דמל ידוסי רפס תיב ידומיל תונש תאו הינד תנוכשל ונרבע
לע טרופסל הלודגה הבהאה תא הליג םש ןייטשניא רפס תיבב
ןשלג ,דרובטקס ,הציר ,לגר רודכ ,לס רודכ :םינושה ויגוס
.םיינפוא לע הביכרו
לבוי חתיפ םש סנאילאב לבוי דמל ןוכיתהו םייניבה תביטח תא
ולש סינטל הרומה יתייה ומא ינא .סינט- טרופסל תפסונ הבהא
דאמ רהמ ךא חצנל יתחלצה םינושארה םיקחשמבש יל רוכזו
קחשמה םויסב םייניעב רואה תא תוארל םיכרצ םתייהו לגלגה ךפהתה
.חצנמה ןקת לע אוהשכ
ל"וחל םימעפ רפסמ עסנ אוה תולבלו תויחל בהאש דלי היה לבוי
.ןיסירפקלו תירבה תוצראל, הינקב יראפסל
עונפוא לביק ףא תמיוסמ הפוקתבו םיעונפואו םינורוטקרט בהא לבוי
.(ונניעמ הניש רידהש רבד) ףוס ילב וילע בכרו
. ורובלמ תוירגיס ןשיעו הלוק התש הציפ בהא לבוי
ותוואג רוקמ התיהש הפוסכ ידואה תינוכמ התיה לבויל
.דיחפמה עונפואה תא הפילחהשכ ונחמש המו
לולעת חטב הזש ונטלחה ונחנאו האצמנ אלו תינוכמה הבנגנ ותומ רחאל
. הנממ דרפיהל לכי אלש ינפמ הלעמל וילא התוא חקלש לבוי לש
,החפשמה תא בהאש שיגר דלי היה לבוי תיתחפשמה תרגסמב
.ןוכית רפס תיב לש תונורחאה םייתנשב וילא ברקתה דוחיבו רוא ויחא תא בהא
ותוא ץירעהש ןטקה ןייחאה לאינד תא יכה יכהו ותוחא ןרומ תא בהא לבוי
דוחיב םולכ ול הרקי אלש רומשלו םירהל בהאו ול גאד דימת לבויש ינפמ
.אבצב ולצא ונלש םירוקיבה תעב
בהאש דאמ יתורבח סופיט היה לבוי תיתרבחה תרגסמב
.תוליכר אנש ,ומצעמ תתלו ץעיל עומשל רוזעל
גיהנמ ןימ םצעב היה אוהש וירבח ונל ורפיס ותומ רחאל קר
.סובה ארקנ אוה הז ללגבו
ךשמב הבוהאה ותרבח התיהש הלילכ תא לבוי ריכה ןוכיתב
.ותומ דע םיפתושמ םירוגמ ידכ ךות תיביסנטניאו המילש הנש
.ם"תליב םיה ליחב לבוי תרש יאבצה ותורש תרגסמב
קודבלו לולצל וירבחו לבוי לע הלטוה 18/02/98-ה יעיבר םויב
תורמל ,דיעס טרופ למנמ הסנכנש "קיטאירדא םיצ" הינאה תא
אלו תבשומ לכה םיללוצ שישכש רמואש למנב עודיו רורב להונ
הלילצה לע עדי לבוחה ברש תורמלו הינאב רבד םוש םיליעפמ
לש הקידב ידכ ךות הינאה ףחדמ לעפוה תאז לכב ותוויצ תא עדיו
ונלש לבויב עוגפל קיפסה תוינשל לעפוה ףחדמה הרובחתה דרשמ
.תמו עבט הרכהה תא דביאש
,ונלש לבוי תא דבאל ונתוא ואיבהש תוילרוג תוינש, תוינש רפסמ ולא ויה
. המדאה ינפ לע ונממ עורג ןיאש ןוסא ונל ומרגש תוינש ןתוא
ןוסאהמ םייתנש לש קחרמב םויה םיאצמנ ונחנא
.באכהו םיעוגעגה תא קזחמו םיצעמ קר ןמזהו
.לבוי לש אמא

 

רוזח