לבוי לש ותחצנה

לוכש הרוה תויהל דמעמה דואמ דע השק
.עבטה יקוח תא תדגונש המישמ יהוז
תואיצמ יהוז יח ןיידע התאשכ ןב רובקל
ךרדב םירוהה םישפחמ ןכלו המויא
.םריקי תא חיצנהל יהשלכ ךרד ללכ
,לבוי תא חיצנתש ךרד ונשפיח
,לס-רודכ בהאש יאטרופס היהש
.ןחלוש גנופ-גניפ ,סינט ,לגר-רודכ
,רושקש המ לכו
התייה ונאצמש רתויב המיאתמה ךרדהו
תא אשייש ולש הדיחיב רשוכ רדח תמקה
.ונריקי ,לבוי לש ,ורכזל רדחה םוקי 2000- ץיקבו ומש
תודוהל תנמ לע וז תונמדזה תלצנמ ינא
םתמורת ילבש "רפוע םיחאה" תרבחל
.רשוכה רדח תא םיקהל היהי השק

 

לבוי לש ורכזל םידלי רפס

לבוי לש ורכזל רשוכ רדח

לבוי לש ורכזל לס טק רינרוט

לבוי לש ורכזל הפיחב שדח הלילצ רתא

הענו לט

ונלש לבוי לש ומש לע הנפד לש לבוי

ןייטשניא רפסה תיבב ג"סשת ןורכזה םוי סקט

(3MB PDF) םינרוא ידוסי רפס תיב ידלי ובתכש םירבד

יול לבוי לש ורכזל םילג תשילגב הפיח תופילא

 

 

תיבה ףדל רוזח