הענו לט
 

,בוט לזמב ודלונ 6.08.99-ה ,ט"נשת בא ד"כ, ישיש םויב
.ותיער תיריאלו לבוי לש ויבא ,לאכימל תבו ןב ,םימואת
ותחצנהל ךרדכש טלחוה, דיחיו דחא אוה לבויו רחאמ
,הנוש םשב אלא ,ומשב דלונה ךרה ארקי אל
.לבוי לש ומש תויתוא ךסל ההז ,הירטמיגב ויתויתוא ךסש
.3 הירטמיגב םהינש ,לבויו לט
.הענ היורק לט לש ותמואת
םיכרעה לש םרואל ולדגי לבוי לש ויחא ,םיכרה םימואתה
.םהיכרב לע לדג לבויש

 

לט

 

הענ

 

החצנה ףדל רוזח