לבוי לש ורכזל הפיחב שדח הלילצ רתא
 

:הדוקנב ,הפיחב םימגאהו םימיה רקחל ןוכמה - הנומקישל תיברעמ רטמ 1500-כ

N  32˚  50′  06.81″

E  34˚  56′  34.38″

םירקיו םיבוט םירבח תצובק המיקה
(יתחטבה יכ םמש תא דיגהלמ העונמ ינאש)
לבוי לש ורכזל הטרדנא םע הלילצ רתא
רטמ 15 לש קמועב תמקוממ הטרדנאה
.םוצעה ףחדמהמ םלעתהל רשפא יא תונומתב תוארל רשפאש יפכו
הלילצ סרוק לע לבוי לש אבא לאכימ דקוש הלא םימיב
.הטרדנאל לולצל לכויש תנמ לע
!ךתוא םיחכוש אלש החכוה בוש ונלש לבוי ךל
הדותו תוקישנ םיבוטה הרבחה םכל
.הפיחב שדחה הלילצה רתאל ואוב םיללוצה םכלו
לבוי לש אמא - לבוי הליה יתור

1 ואדיו
2 ואדיו

   
   

1 ואדיו
2 ואדיו

 

החצנה ףדל רוזח