1-1-2003

,יתורל
יל שי תאז לכבו ,םילימ ףלא הווש הנומתש םירמוא
.חילצא אלש הארנכו ,ךל רמול םילימ יפלא דוע
רובע ,ינב ,לבוי לש הנומת ךל חולשל דואמ יל רזומ
.ךנב לבוי לש ןורכיזה רתא
,ילש לבוי ,תאז לכבו ,ךלש לבויל תרוכזת הכירצ אל ינא
.יתבהא ךכ לכש דליל תימוי-םוי תרוכזת אוה
יתרפיסש םירופיסה םתוא ול רפסא ,ילש לבוי לדגישכ
,ףוחה לע םינטרסו םיפדצ ותיא ףוסאא ,ךלש לבויל
,םי דלי .רחא דלי לע ,ול רפסל ךרטצא ,דחא םויו
,אוה םגשו ,םיפדצו םירופיס בהא והומכש ,בוהא דלי
.ילש תצק היה
םא לש הרעצכ רעצ ןיאש תעדוי ינא ןמזמ רבכ
.הניבמ רתוי וליפא ,םויהו .הנב תא הדביאש
,דימת םכתא תבהוא

.הנפד

 

החצנה ףדל רוזח