ג"סשת ןורכזה םוי

,לש ומכ םידגב ,דמעמ ,םיגתומ תוצרל םיקיספמ אל ,םיצור ונא המכ
.דוע םיצור דימת ,יכה יכה לכוא
קסופ יתלבה ןוצרב ,הזה ףדרמב םיזכורמ ךכלכ ונחנא ימוימויה ץורמב
.דועו דוע גישהל
םיצור ונחנאש ןיבנ ,ונמצעב דצה ןמ ןנובתנו ךרדה דצב רוצענ ,טאנ םא
.םיבושח ךכ לכ אל םירבד הברה ךכ לכ
-לבוי לש תיחכונה תבותכהש תעדוי ינא .ןורכיזה םוי אוה םוי לכ יליבשב
רג לבוי ,תימתס תבותכ איה הפיחב יאבצה ןימלעה תיבב 3 שוג 'ג הקלח
.ןמזה לכ יתוא הוולמו יבלב
קוביח דועל וושי אל ויתואנה לכו םלועב ףסכה לכש בטיה תעדוי רבכ ינא
.ךלש דליה לש
,ינפל דחא םוי תויהל הצור יתייה המכו לבוי לש ותליפנ זאמ ופלח םינש שש
רחאי...ו ןבצעתי אוהשו תוטש ללגב ותוא בכעל ,ולש האיציה ינפל עגר
.היחיו
םניאש ולא ,רתויב םיטושפה םה תוצרל םיכרצש םירבדהש תעדוי ינא
.ריחמ תיוות םהל ןיאו רבד םילוע
ירחא קיבדו עיזמ רזוח אוהשכ ולש חירה ,תחלקמה ירחא ןבה לש חירה
.דרובטייקס לע השילג וא לס רודכ קחשמ
הלגמ םג ,סירתמ םגו שייבתמ םג תחא הנועבו תעב אוהש ולש הזה טבמה
.איבחמ םגו
לש לבנרק ומכ .ינועבצ יכה אוהש רבתסמש ירורפאה ליגרה םוי -םויה
.תוסייפתה לש קוביחו סעכו תונבה יאו העתפה ,הכובמו קוחצ
.תמאב בושחש המ לע בושחנו רוצענש תווקל הצור ינא ,הזה ןורכיזה םויב
.סעכ לש תוצרפתה לכ םג -ןכ .ךויח לכ ,הלימ לכ חיוורנש קיפסהל הצרנש
ינא לבויל ישישה ןורכיזה םויב .לכמ רקי ,רקיו טושפו ןטק עגר לכ ךירענש
םיצוקהו תירולבה הפי לכל םייואר הנידמכ ונחנאש החוטב תויהל הצור
.ראותהו תוחרקהו
הזכ היהי ןאכ ונלש תיבהש .רתוי םיבוטו תוחפ םיינרמוח היהנש תמלוח ינא
,וב תואגתהלו וירדחמ דחא לכל ,םילפונה ,םתוא סינכהל םיאג ונייהש
.םהל עיגמ הז
.ךורב םרכז יהי
ןוצרה אוה ,םילוכשה םירוהה ,ונתוא עינמש ,םייזכרמה תוחוכה דחא ,םויסל
.ולפנש םינבה תא חיצנהלו ריכזהל

 

(3MB PDF) םינרוא ידוסי רפס תיב ידלי ובתכש םירבד

ב"סשת ןורכזה םוי

רוזח