ב"סשת ןורכזה םוי


.תיבה לע םימחלנ ןידעו עבראו םישימחה תואמצעה םוי ברע
.ןוכיתה חרזמב ןמז ידמ תוחפ אוה לבויש רבתסמ
.ההובג סייגתהל תונעהה -לכה תורמלו יפ לע ףא
.תרחא ץרא ונל ןיאש עדוי ,םיכסמ אלש ימ םג
.תוחפשמ ילעב םע ףתכ לא ףתכ םיתרשמ תונוריט ומייס ךאש םיריעצ
,"יאבצ תורש" םישוע םהש המל םיארוק ידכב אל
:ונל םינתונ םה רתויב הלענה תורשה תא ונרובע םישוע םה
.ןוחטיב ,הרגיש םייח
המדאה ינפ לע ,ןאכש ידכ םיקמעמב ללצ אוה ,הזכ היה ילש לבוי םג
.םיעתפומ היהנ אל
ןורכיז-סקט יב םייקתמ םוי לכ ,ןורכיז ימיל הקוקז אל לבוי לש אמא ינא
.ימינפ, יטרפ
:םואל-תחפשמכ ונלש המצועה וז.וב םיביוחמ ,הזה םויל םיקוקז הרבחכ ונא
תולודג תומדינש תוליגרה תודרטהמ ,םוימויה תרגישמ תונפתהל תלוכיה
,שעגל ,םיסעכל לעמ םילעתמ ונחנא .תוינשימו תונטק ןה ןאכמ לבא
.תיפוסניאה הצירל ,תונרמוחל
,לוממ תלדב םינכשה םג ולא -קוחר ,קוחר םיאור ונחנא הזה םויב
ןותיעה ןמ תטבינ םתנומתש םישנאה ולא קוחר .הלועפב לפנ 19-ה ןב םרוכבש
.הזה םויב םיברקתמ םיקוחרה .םינומיא תנואתב גרהנ םהינוקז ןיבש
םידמולו ,םיצוקה וא תירולבה יפי לש םרופיס תא םיעמוש ונחנא.ונבאכ -םבאכ
.ונממ םיבש אל םתיעלש ,עסמל ואציו ןלכ תא וחד םה .ונל ומכ תוינכות ,תווקת, תומולח םהל ויהש
,תובאל ,תונבל ,םינבל םיעידצמ ונחנא עבראו םישימחה תואמצעה םוי ברע
.בישהל םילוכי ונחנאש טעמה הז הדותה וז םיחאלו תויחאל
.םי-ינמ קומע דחא לכש םיפסונ םינדבוא ונתיאמ ךוסחיו "ונילע םולש השעי אוה ,וימורמב םולש השוע"

לבוי לש אמא יתור

 

רוזח