(ונבו בא) לבויו לאכימ

 

yuval_3.JPG (27011 bytes)םינפמ ,םויה םג ומכ ,ןהה םינשבו התיה השק ,לבוי ךתדיל
אוה ךבתסהל הליחתה וזשכ .םיגאדומ תובא הדילה -רדחמ
תושמלו המינפ ץורפל ןוצרב קבאנ ,םיינרופיצ ססוכ ,ץוחב הכיח
.ומצעב הצוחה ךתוא
.המינפ סנכוה אבא .ןוכנל תאצמש עגרב תאצי התא
,ןושאר טבממ הבהא יהמ םלוכ וניבה ךתוא הארשכ דימ
.ךותב ךות לש ימינפ קומע רשק וילאמ ןבומ ,ולש, טושפ טבמ
תועבהבו תווחמב םג ומכ תוינפוגה ךיתונוכתב ול תימד
.רבדה ותוא לש ןטקומ םגדו לודג םגד ומכ ,הז דצל הז םתדעצ
.הקיטנגה יאלפמ תואתשהלו םכב ןנובתהל בל -םמחמ היה
םיידוס םינילבת ינימ לכ דועו יזיפה ןוימידה, תידיימה הבהאה
.ימעפ דח ,קמוע בר דחוימ רשק םכיניב ורשק
בושח רתויש המ לע ,בושחש המ לע רבדל ,חחושל םתבהא
.םיימוי םויה םייתרגישה ,םיטושפה םירבדה לע םגו
.תחנב, הכובמ ילב ,דחי קותשל םג םתעדי
.םילממ רתוי ,םיתיעל ןה תוקיתשו
.הלימה לש יתימאהו אלמה ןבומב ץראה תא םתשבכ ,םילויטל םתעסנ
םתלוכיו םיינשב תויוח לש רישע ראוטרפר םתרבצ
.םיזמרב ,תויועהב ,תוצירקב םייתפש עינב ,םידוקב וילע רבדל
וזה תורבחב ךמוקמ תא תעדי התא ,לבוי לבא ,םירבח םתייה
.תעדל אמצה ,הארשה באושה ,לבקמה תדמעב תייהו
.שפנ תורבח התיה וז
ןכיהמ ךתוא איבהל עסונ היה אבא ,תונוריטה תפוקת לכב
.םיפמרטב עסית אלש ידכ ךירצש
תועשו תוקד חיורה םגו תונכס ינפמ ךילע רמש אוה ךכ
!רקי ןמז -ךתיא דחי לש
...תויחל המ ,תושעל המ ,רמול המ הברה ךכ לכ דוע היה
הרשע עשת" לע ךל הדוה אוה ,היוולב ךממ דרפינ אבאשכ
רמול רומא היה אל אוה ,רמא ךכ "ילש רבח תייהש םינש
.ןב רובקל רומא אל אבא עבטה יקוח תא דגונ הז יעבט אל הז תאז
,ויניע דגנל םיפלוחש תוארמ ךרד ,תונורכזה ךרד ךב עגונ אוה םויה
ונוימידב ,ומצעל עימשמ אוהש ךקוחצו ךרוביד ילילצ
.םיריכמ םכינש קרש םיידוס םינילבת ינימ לכ דועו

 

yuval_2.JPG (43906 bytes)

yuval_5.JPG (31893 bytes)

 

 

תיבה ףדל רוזח