ךומסה רדחה
שקבנ לא
תועמד בותכל השק
"ושע" ךותמ
םיהולא תברק
תוקד שמח קר
יבא
תונורכז
דלונ הפי ןב
ךרבא המ
םימחר אלמ לא
םיהולא
תומחלמה לכל ץקה אובישכ
היוולהה תונוגי
תורנה תא התולעהב
הבצמה דיל
עוגעג
םייח
םינש הנומש
האבהב השיגפה דע
םולחב ךתוא יתיאר
ותמש םיריעצה םילייחה
תרכוז ינא
? ןליאה ימי תא חכשאו לכואה
םיננער דימת ויהי םירענה-ירבק לבא
םילוכי ונניאו
Whish You Were Here
השורי
הקיבצ
 העמד םאו
ףקשנ התא
ביבאה ךכ לכ הפ רצק
בתכמ
ול ארקא ירוא
תמה ןבהו ביבא-יחרפ
יתלבק הנתמ
יעור - רקיה ינב
םיגחו תדלה ימי
ילוא
עגרל
ילש רקיה ינב
םאה םוי
םיפנכ
יעורל שדח
דיתע לש םלועב רבע
חוכשל תנמ לע אלש
בוצע םוי הז
הלוכש
תישילשה םאה
הליפת

לוכש

הראמאסב השיגפ

םייח תדוקפ

עוצפ לפנ םלוחהו

ארויג ויתסב הנש לכב

תוכבל שייבתת לא
םידדומתמ

לוכשה תחפשמ

וישכע םייחה
ירואל םינש רשע

תובבלב תויחל
Glory in the flower
יווכשה תניב ךותמ

תוחפשמל הרסמנ העדוה
ןלוג
ןורכיזה תוניפ לא
םש אלל ריש
רעצ דוע ועדת אלש
ןורחאה ץיקה
דלי םלועה לע רומש
םיכוב הליחת
םש אל ינא
ךנג ירפ
דלי ךתוא יתמלח
יתמ
םש שי שיא לכל
םיהולא םא
דפסמ
יתומ ירחא
הבכשא
יפלח םהרבא
דיפל ריאי
רקי םדאנב הל דבאש ימל בתכמ
רשכ אסא  שיא חור / זרוהיל ןושאר דפסמ ךותמ
דימת ךכ וכיחי םה
יפלח םהרבא
ךז ןתנ
יולה ןימינב
רנה הבכישכ
םינש לש קחרמב
הפיאשה הכלה ,רקיה ךלה
םירופיכ ברע
תועמדה ירחאש באכה

בוט יל םיהולא תברק ינאו
תוחפשמל הרסמנ העדוה


 

תיבה ףדל רוזח