רימש רתסא / רעצ דוע ועדת אלש

הבוהא ץרא ךתוא םחנל ךיא
הבאכ ךותב םא םחנל ךיא
רמגנ וייח רואש ימל םירמוא המ
רבשנ ומלועש ימל םירמוא המ

המחנ יב ןיאשכ םג םחנל ךיא
המ תעדוי אל ,הבוט הלימ רמול הצור
ןתינ אלש המ תא עיגרהל ךיא
ןתוא רוצעי ימ תוגלוז תועמדהשכ

ןנעב תשק עיפות רחמ ילוא
יחל לע ןטק ךויח הרשתו
ןטק סנ ונל עיפוי רחמ ילוא
יכבמ םירעוס םימשב
רעשה חתפייש דע קבחתנ
םלוכמ הלודג הבהאב
רעצ דוע ועדת אלש יאוולה
.םלועל רעצ דוע ועדת אלש


הבוהא ץרא ךתוא בוהאל ךיא
הווקתהו ךויחה תא דבאל אל ךיא
לודג ךכ לכ באכ םחנל ךיא
לכה תא ונרמא רבכש המדנשכ

ןנעב תשק עיפות רחמ ילוא
יחל לע ןטק ךויח הרשתו
ןטק סנ ונל עיפוי רחמ ילוא
יכבמ םירעוס םימשב
רעשה חתפייש דע קבחתנ
םלוכמ הלודג הבהאב
רעצ דוע ועדת אלש יאוולה
.םלועל רעצ דוע ועדת אלש

 

רוזח