רהוז הקבר / דלונ הפי ןב

דלונ הפי ןב
למרכה ףתכ לע
,רבע לכמ ועיגה םיכרבמו
דרי בוט םשג
לאה רתענ יכ
.רבשה תודשב הטבנ הטיחהו

חרז םח שמש
,בשנ רק חורו
.רפסב ארקל דמול רבכ דליה
,חרפ דקש ץע
באו זומת ,ןויס
.רבגל היה ךרה קוניתהו

ןושאר םוי רקוב
,הנחתה דיל
.תבכר אובתש דע ותא התכיח
,ןושיל הבכבש
,המדרנש ינפל
.תבתוכ וילא התייה תולוחכ תורוש

,תובזוע םירופצ
,רירק רבכ ברעב
.רעשב התכיח תבש לילב הפי
,תובוחרב ויתס
,םירשע תב איה רחמ
.רענל םירשע ואלמ אל המל ךא

דלונ הפי ןב
למרכה ףתכ לע
.רבע לכמ ועיגה םיכרבמו
דרי בוט םשג
לאה רתענ יכ
.רבשה תודשב הטבנ הטיחהו

yuval14.JPG (17267 bytes)

 

רוזח