רפח םייח / ןורכיזה תוניפ לא

,וליחדבו םיאב ונא ןורכיזה תוניפ לא
,וליפאה רשא ונלש םילוחכה םימשה לא
,תרבחמב םשרנש רישה לא ,םיבתכמב החמשה תולימ לא
,תרגסמה ןמ תאזכ הבהאב ונב תוטיבמה םייניעה לא
,תרכזמל ונממ ורתונ רשא םיצפחה לא
.תרבשנ שפנהו םיאב ונא ןורכיזה תוניפ לא

,הבצמה לאו ןבאה לא טא טא םיאב ונא ךכ רחאו
,הבואכמו השיא השיא ונוגיו שיא שיא
,םשהו ךיראתה תא םיארוקו ךיראתהו םשה תא םיארוק ונחנאו
םשונה ,קחוצה ,יחה שיאה תא םירכוזו
םימימתה תומולחה תא םירכוזו תורעוסה תווקתה תא םירכוזו
,םימיה דחאב תושעל הצרו רמא רשא םירבדה לכ תאו
םימדה רפסב ומש טרחנ וב ארונה םויה תא םירכוזו
.םימחר אלמ לאו םשהו ךיראתהו רפעה תילולת תאו

רוזח