yuval41.JPG (16834 bytes)

yuval42.JPG (17191 bytes)

yuval43.JPG (19306 bytes)

רומ תג סקמ / ןורחאה ץיקה

,םכתא ילש ןורחאה ץיקה הז
.םלעא ינא ןושארה םשגה םע
,תובוחרה דרומב ומרזי יתועמד
.תוקוחר תווקתו רשונ הלע ומכ
,םי-ישנא יפלא ןיב ףרוח לש שיא ינא
.םייק היהא אל רבכ הזה ףרוחב ךא
,תוסמנ תובכשה טאל טאל
.תונורחא תוליפתו םיצור אל םיצור ןיב

,תוכבל אל םתחטבהש ורכזת זא
.תונטק תועמדהו םילודג םיימשה יכ
ןושאר םשג לכ םייניעה תא ומצעת
.ילע ובשחתו

,םש םה יכ ,םירהה לע ספטל הצור ינא
.םיל רבעמש תונידמב רקבל
תורחא םייח תורוצ שי םא תעדל
.תויחל םיכישממ םיתמה םאו
,םכתא ילש ןורחאה ץיקה הז יכ
.םלעא ינא ןושארה םשגה םע
,תוסמנ תובכשה טאל טאל
.תונורחא תוליפתו םיצור אל םיצור ןיב

...תוכבל אל םתחטבהש ורכזת זא

 

רוזח