םיה ליח תקהלו רהוז הקבר / ךרבא המ

ךרובי המב ,ול ךרבא המ"
,ךאלמה לאש - "?דליה הז
ךרובי המב ,ול ךרבא המ"
,ךאלמה לאש - "?דליה הז
רואכ והומכש ךויח ול ךרבו
תואורו תולודג םייניע ול ךרבו
רופיצו יחו חרפ לכ ןב סופתל
.תוארמה תא וב שיגרהל בלו

ךרובי המב ,ול ךרבא המ
.ךאלמה לאש -" ?רענה הז
ךרובי המב ול ךרבא המ
,ךאלמה לאש- "?רענה הז
ףוס ןיא דע דוקרל םיילגר ול ךרבו
םינחלה חכ תא הב רוכזל ,שפנו
ףוח ילע םיפדצ תפסואה דיו
.םינטקו םילודגל הבושק ןזואו

ךרובי המב ,ול ךרבא המ"
,ךאלמה לאש - "?םלעה הז
ךרובי המב ול ךרבא המ"
.ךאלמה לאש - "?םלעה הז
,םיחרפב תודומלה וידי יכ ,ךרבו
הדלפה תמצוע תא דומלל םג וחלצי
םיכרדה עסמ תא - תודקורה וילגרו
.הדוקפה בצקמ תא - תורשה ויתפשו

ךרובי המב ,ול ךרבא המ"
.ךאלמה לאש - "?רבגה הז
ךרובי המב ,ול ךרבא המ"
.ךאלמה לאש - "?רבגה הז
!תתל יל רשפאש לכ ול יתתנ"
דוקרל םילגרו ךויחו ריש
- טטרמ בלו תנדועמ דיו
"?דוע ול ךרבא המ

ךרובי המב ,ול ךרבא המ"
."?ךרה םלעה ,דליה הז
ךרובי המב ,ול ךרבא המ
"?ךרה םלעה ,דליה הז
.ךאלמ אוה וישכע - הזה רענה
.ךרובי דוע אל ,והוכרבי דוע אל
- םיהלא ,םיהלא ,םיהלא
..םייח ול תכרב ךא ול

yuval9.JPG (25021 bytes)

 

רוזח