רוא'ד דוד / םלועה לע רומש

,דלי ,םלועה לע רומשת
;תוארל רוסאש םירבד שי
,דלי ,םלועה לע רומשת
;תויהל קיספת ,הארת םא
,דלי ,םלועה לש רוביג
.םיכאלמ לש ךויח םע
,דלי םלועה לע רומשת
.םיחילצמ אל רבכ ונחנא יכ

דלי ,םלועה לע רומשת
,תובשחמב םיזגת לא
,דלי ,רתוי עדתש המכ יכ
תוחפ ןיבת קר התא
תמיוסמ העשבו
תותלדה לכ תורגסנ
- תרמגנ הבהאה לכו
.תוהתל ךישממ התא קר

yuval25.JPG (36089 bytes)

 

רוזח