ןמאנ קחצי / תוכבל שייבתת לא

תועמד
,תוגלוז רעצמ
.תופי םג ןה ךא

תועמד
,תועיבמ באכ
.תוררחשמ םג ךא

תועמד
,תורדשמ םיפוסיכ ,הגות
.תולקמ שפנה לע ךא

.תוכבל שייבתת לא
תועמד
.תופי םג ןה

תועמד
,םילוכש םירוה
.תוליפאמ ןלוכ לע

.ןיא - ןהמ תוכז

 

רוזח