רשכ אסא שיא חור /. זרוהיל ןושאר דפסמ ךותמ

.םהיניב אל התאו םייחה ןיב ינא לוכיבכ
.םהיניב אל ינאו םיתמה ןיב התא לוכיבכ
.לוכיבכ. לוכיבכ
.ךלוה ינא רשא לכל יתא ךלוהו יב ראשנ דימת ךממ קלח אלה
.ךלוה התא רשא לכל ךתא ךלוהו ךב ראשנ דימת ינממ קלח אלה
.יב יח התא .יב יח ךממ קלחו .םייחה ןיב יתא ךלוהו יב ראשנ ךממ קלח
.ךב תמ ינא .ךב תמ ינממ קלח .םיתמה ןיב ךתא ךלוהו ךב ראשנ ינממ קלחו
,תייהש המ לע ,שממ הואג התוא ,ךב ונאגתהש םשכ ,ךב האגתנו ףיסונש לככ
רסחת ךכ ,הענצב ,תומלשב ,תוקבדב ,ךיתודימ יפ לע ,ךייח תא היחנש לככ
.וננב וננב ,זרוהי ,ךילא ונשפנ הלכת םגו אצתו ףוסכת ךכ ,זרוהי ,ונל
.הלעמה םדא ,בוהא ,יח ,יבל ךותב ,זרוהי תא אשא ןורחאה ימוי דע
,םיחישה ןמ ,םישביה םילעה לכ תא ןאכמ קלסא ,ןורחאה ימוי דע ןכלו
ךותב יתוא אשיש ימ לכ ,ןורחאה ימוי ירחאו .םילטרגאה ןמ ,םיצעה ןמ
בוהאו יח ,זרוהי תא םג םבלב ואשי ,הבל ךתב יתוא אשתש ימ לכ ,ובל
הפ ויהי דימתש ,שקבא ךכ ,ןורחאה ימוי ירחא םגו .הלעמה םדאו
.םישבי םילע הפ ויהי אל םעפ ףאשו םיננער םיחרפו םיצעו םיחיש

.ותיב אוהש ינפמ ,ןימלעה תיבל אבה םדא שי
.ותפש איהש ינפמ , ןימלעה תיב תפשב רבדמה םדא שי
,תיעבט הפש ול התשענ וזש ינפמ ,ןימלעה תיב תפשב רבדמה םדא שי
.תושגרה תפש, תונומתה תפש, תובשחמה תפש
תפש ול התשענ וזש ינפמ ,יאבצה ןימלעה תיב תפשב רבדמה םדא שי
,רואה תפש ,ןב תפש ,םא תפש אל ,היח הפש ,ןמזה תפש ,םוקמה
.םייברעה ןיב תפש ךשוחה תפש
.םייח אלב תוומ ןיא ,תוומה אלב םייח ןיא ןימלעה תיב תפשב
.םיבהוא לש םבל ךותב תויחל םג ושוריפ ,תומל ,ןימלעה תיב תפשב
.םיבוהא לש םבל ךותב תומל םג ושוריפ ,תויחל ןימלעה תיב תפשב
,םייחה ןיב םהש םיתמה תיב, תיב אוה ןימלעה תיב .ןימלעה תיב תפשב
...םיתמה ןיב םהש םייחה תיב
.וייחב וילע םיבשוח ונאש םשכ ,וילע םיבשוח ונחנא ,ותומב ,ונל רקי םדא
,ויתושגר תא רזחשלו ףיסוהל ,ויתודימב תואגתהלו ףיסוהל םילוכי ונחנא
.ורעצב ףתתשהלו ותחמשב חומשל ידכ
...וייחב ורדעהב רשאמ רתוי ,ותומב ,ורדעהב וילא עגעגתהלו ףיסוהל םילוכי ונחנא
.ןורכיזב קר אל םייח םיתמה
.םיעוגעגבו םירוהרהב ,הואגבו הבהאב םג םייח םיתמה
.םהייחב ,ונכותב ויחש םשכ ,םתומב ,ונכותב םייח םיתמה
.ונכותב םגו ונידעלב םג ויח ןכ ינפל ,ונכותב קר םייח םה םתומ רחאל

רוזח