השורי

, ידמ םדקומ יתתמש , ינא
, חורל ייח תיראש תא יתרתוהש
. ריוואל

יפוג תא השרי המדאהש , ינא
. ינמז םרט , יתמכסה אלל
רתוי בהוא אלש , ינא
, רתוי באכא אלו
. ליג רבשמ םוש עדא אלש
ילע תרגוס הלודג הבצמש , ינא
םושנל יל תנתונ אלו
. יתומ תא וליפא

. יח יתוא ורכזתש הצור ינא
ויחתש הצור ינא
, םייח תעדל הכזאש ידכ
. ןורכיז רותב וליפא
, םייחה תיראש תא םכל שירומ ינא
, יתייח אלש
םתוא ויחתש ידכ
םתוא ומעטתו
. בוז דע םתוא ושולתו
. המחלמב אל
, תוומב ורגתת לא
. םכל הנעי אוה יכ
, יליבשב םג ונקדזתש הצור ינא
, חצנל ןנער תויהל יתונודנ ינא יכ
. ילש ריעצה תוומהמ ףייע ינאו

, הנקיזה תא ובהאתש הצור ינא
, תיטיאה הלימקה תא
, תכרובמה
, םייחה לש תיעבטה
, ףוס ףוס , הכזא ינא םג םכתלימקבו
. םימיב אב תויהל


ןוסרפט תידיע : תאמ

 

רוזח