!הדות


לבוי לש החצנה התיה רתאה תרטמ
הלאו וחכשי אל וריכהש הלאש תנמ לע
הז ידכ ךותו רתאל סנכיהל ולכוי וריכה אלש
.הזה םיסקמה רוחבה תא ריכהל תונמדזהה םהל ןתנת
רתאה הנוב ףסא ךל החולש בל ברקמ הדות
ךלש עדיה ןמו ךצרממ ,ךנמזמ תשדקהש לע
.רתאה תמקהל

ףתתשה, ותרזע תא עיצהש הדיחיה דקפמ יטומל
.רתאה תינב ךילהת ירחא בקעו

תוספדהה לע הדות יתב ןרומל

.ורזעש תונויערה לע הלילכל

.ךרדבש םירויאה לע ינב רואל

. םימוגרתה לע קרלוטרופ ינ'גל

ורזע ,ובצייתהש הלא לכל רוציקב

.רתאה תמקהל ךרדב וכמתו

 

רוזחמ תנומת


.בולואש ינדמ יתלבק ,הטמל העיפומש רוזחמה תנומת תא

גרהנו ומוקמב לולצל שקעתה ונלש לבויש רוחבה אוה ,ינד

.הינואה ףחדמ תעיגפמ

?םירדתסמ ךיא לואשלו רשקתהל עובש לכ חרוטש ביבחה ינד

?הרזע ךירצ םאה

,ךרדה לכ ךרואל ,ונלש לבוי תא חכוש אלש הז אוה ינד

.עוריא לכב רכזויש הנומת לכב עיפויש גאוד

תא הכירעמ ינא המכ דע ינד ךל רמול ילש תונמדזהה יהוז

.ינעמלו לבוי לש ונורכז ןעמל השוע התאש המ לכ

.הדומו ךתוא תבהוא


יטומ ךל םג הדות רמול הצור ינא תונמדזה התואב

,תוניינעתהה לע. האלפנ הדיחי התוא דקפמ דחוימהו דיחיה

ךלש הנכה תופתתשהה לעו הרזעל תונוכנה לע

,לבוי לש ונדבוא םע ונלש השקה תודדומתהב

.ךתוא ץירעה ךכ לכש

יתור

 

תיבה ףדל רוזח