לבויל םינש שולש

.ךימס לופרע ךותב ןידעו,ילבוי םינש שולש
.לבסנ יתלב ,המיא דע באוכ אוה ,ןוחכיפה ןמ םידחופ
.וקחשנ יכ דע םייניש ונקרח וללה םינשה שולשב
,העש העשו םוי םוי
.תורוצ ןוילימב ונכותב יח התא
.ירירוואו ליזנ -והנשמבו עגרל קצומו ןוסח
,ךדיאמ ספתנ יתלבו קחרתמ ,דחמ בורקו םח
.גשומ יתלב ךכ לכו ןאכ ךכ לכ
.ףתוש ,קלח לטונ ,עיפומ התא ןהבש רופסניא םיכרד
.לאינד לש תוקומסה םייחלה איה ,ןהבש המיהדמהו םיכרדה תחא
.תונימזמו תוחופת ,תודרדרו תומודא ,ךייחל ףונ תינבת
.רישמ הרוש ומכ הלוקו ,הציפ הלימה תא ,רידת ךומכ הגוה ,ינויגה יתלב ןפואב , אוה םג
.ךב םירהרהמו -תבביחש הקשמ םיתוש ,ךב םירכזנו תבהאש םירבד םילכוא
םניאש תוארמה תא םיאור ,תיבב םילגלגתמ ךקוחצ ידוהדה תא םיעמוש
-שקב זחאנה עבוטכ םילתינו ,םינשה רבעמ תורמל, םימעמעתמ
.ןועגישמ ליצמה ,הזה לופרעב
ךרואל ונתוא הוולמ ךתוא השיגרמ ינאו ,הנשה ןאכ ולח תובר תורומת
.תילולפאה תא שרגמ ,ןבל רואב וירדח תא עבוצ ,וניבל תוריק ןיב ךלהתמ ,ךרדה לכ
,רכשמו םושב חוחינ הציפמ ,ןבלב תבלבלמש ,ונלש תימינפה תיטרפה היידקשה התא
.תיסיסעה הבוטה הפוקתה תא ,ונייח ביבא תא תנמסמו
.ןוצרמ אלש קמקמח התאו םוי דוע ףדור םוי
באכ דע םיצור ,תצק דוע ,םעפ דוע םיצור ,ךתוא םיבאוכ ונחנאו
.םילוכי אלו םיצור


אמא

 

 

.ביבאה ומכ ךפכפה רוביח תואמצעה םוי לש ופיס לע רייאב 'ד
.ףתושמה םולחה תא םישגהל ידכ ועדגנש םייטרפ תומולח יפלא תורשעו ,םיפלא ,תואמ
."ירחא" תאירקל ונענש םיפלא תורשע
םויה ןאכ תדמוע,לבוי לש ומא יתור ינא ,רשפאש המידק יכה המידק וטשש םינושחנ
.ןלוכ תולוכשה תוחפשמה יבאכו םייטרפה יעוגעג תא תבאוכו ותודלי שרעב
!רוכזו רומש וצה תא אורקל הצור
םיקמעמל וללצשו םישרט לע וצרש ,םיימשב ואדש ונרשנ -ונירענ תא ,בטימה תא ורכזו ורמש
.היהש לכ תא ונתנש
.םיבכוכ ויניעו תודירומ וייחלש ,תודומח םלע ,ילש לבוי
תיבה לע הנגהב קוסעל ,ךדואמ לכב תנפתה ,הנתמהב התוא תחנה ךא הרורב ךרד ךל תווטה
.םיירט ןידע םהש םירועפ םיללח וריתוהש ולאו תדלונ םרטב דוע ולפנש ולא ךירבח תאו ךתוא רוכזנ
תונורכיזה רואל םיממחתמ ןאכ ונאשכ םתכלה רהוטהו תחרקהו םיצוקהו תירולבה הפי םתא
,תוחולמה תועמדב םיפצה
." ץראה חלמ" עמשמ יתרת , םתא

לבוי לש אמא

 

 

 

2001-04-25‏ לירפא ןורכיזה םוי

?ןורכיזה םוי ,הזה םויה לע םיעדוי ונחנא המ
?םרכזל אוה הז םויש םישנאה לע םיעדוי ונחנא המ
.הלימה ןבומ אולמב רוביג ,רוביג אוה דחאו דחא לכש םיעדוי ונחנא לכה לעמ זא
.הנוש הרוצב םינוש םישנא לצא שרפתהל לוכי רוביג גשומה לבא
דחא םדא לש הרובג האור ינא ךיא הז ןאכ םכל רפסל הצור יתייה ינאש המו
.ונתיא דוע ונניאש
ונתאמ דחא היה לבו'גש ,תיללכה הנומתה תא םכל תתל הצור יתייה לכ םדוק
.יביבס הפ םיאצמנש םישנאהמ דחא לכ ומכ בוצעו חמש םשונו יח
,הבכשב בוט יכה " יליוו " השוע היה אוהו ,םכלש ומכ הזכ ,עונפוא ול היה
.וילע הנטק התיה שמשה קמע לש היילעה
,ךלהמ רטק טושפ היה ןמזה בורו ,םודא ורובלמ ןשעמ היה אוה
היה רפסה תיבלש הלודג ךכ לכ התייה הלוקל ולש הבהאהו ,ךלה אלש ןאל
.ילב עקתי אל הלילחו סחש יצחו רטיל קובקב םע עיגמ
יל ראשנש המ ,עקרקה ינפ לעמ תונורכיז קר םה ולא לכ לבא
דמילו יל הארה אוהש תושגרה ולא ,ןבא לע ומכ בלה לע טורח ,םינפב קומע
לכב ותוא םיבבוסל קינעהל עדי אוהש הבהאה .העונצהו הטקשה וכרדב יתוא
.ירשפא עגר
,היה יתימאו קומע המכ דע ןיבהל ללכב לוכי וילא בורק היהש ימ קרש בל בוט וב היה
.תולבגמ ילבו תוינתה ילב דימת םש אצמנש הזכ
תויהל הז תא םיצמאמ ונמצעל והשמ םיחקול ונחנא ותיא רשקב ונחנאש םדא לכמ טעמכ
,ןומה יתלבק ינא לבו'גמש דיגהל עדוי םויה ינא .ונלש "ינאה"מ קלח
רוביג ותוא השועש המ קוידב יתעדל הזו ,בר ןמז דוע יתיא וראשיש םירבד ןומה
.וייחב םג אלא ,ותומב קר אל
,רחמ ןיא וליאכ ןהמ תחאו תחא לכמ הנהנ אוה לבא םייח תונש 20 קר ויה לבו'גל
.היה אל תמאב דחא םויש דע

יקסרבב בדנ

 

 

תיבה ףדל רוזח