לבוי לש ורכזל לס טק רינרוט
 

.רינרוטה ארקנ ומש לע יול לבוי לש אמא ינא ,םירקי םידלי
אלא ,ימעפ דח עוריא היהי אל הזה רינרוטהשו תרוסמ ןאכ החתפנש ינא הווקמ
.הנשב הנש ומצע לע רוזחי
.םכלש תצק תויהל ךפוה הזה רינרוטבש ,ילש לבוי לע םכל רפסל הצור ינא
עקרקה לע םינוש טרופס יפנעב קסעש רענ היה אוה .לס רודכ בהא לבוי םכומכ
,לס רודכ קחישו סינט בהא אוה : םימה ינפל תחתמו
.םיעונפוא לע ( תוריהזב ) רהד רתוי רחואמו םיסוס לע בכר אוה
,ןיוצמ ללצו בטיה החש אוה : םימה ינפל תחתמו
.ותמשנב יאטרופס היה אוה
: בטיה עדי לבוי הז תא ? יאטרופס תויהל לש תועמשמה יהמ
.אטבתהל םירחאל םג רשפאל לבא , קחשמב ךל שיש המ לכ תא עיקשהל הז
הלאכ דוע הצובקב שיש חוכשל אל לבא ,עדוי התאש המ בוט יכה תושעל הז
.ןוחצינה תא איבהל םילוכי דחי םהלש עדיהו ךלש עדיה קרו ,םיעדויש
.רתוימ חוכב שמתשהל אל לבא ,קזח יכה תוצרל הז יאטרופס תויהל
.חצנמה לש ודי תא ץוחללו יביטרופס קיפסמ תויהל דיספמ התאשכ לבא ,חצנל ףואשל הז יאטרופס תויהל
תויהל .םהב דומעלו קחשמה יקוח תא תעדל איה טרופסה לש תועמשמה
תתלו םתדספה םא םירחאה תא םישאהל אל ,הלועפ ףתשל ,הצובקמ קלח
.החלצהה לש קותמה המעטמ תונהיל םיפתושה ראשל
חקל ,רסמו ןגרפ ,קהבומ יתצובק ןקחש היה אוה : בטיה הז לכ תא עדי לבוי
לבא חצנל בהא אוה .םירחאל שרגמה תא תונפל עדיו ךירצשכ ומצע לע
המודא היינבגע ומכ תומודא ויה ולש םייחלה קחשמה םותב .דיספהל דחפ אל
.ולוכ תא ןתנש החכוהה התיה וז
קודבל הדעונש תיתרגש הלילצ ללצשכ יאבצה ותורש תרגסמב גרהנ לבוי
.וב עגפו הינואה ףחדמ לעפוה תועטב .הניפס לש ןוחג
.תוירחאה לש התובישח תאו לבוי לש ומש תא חיצנהל דעונ הזה רינרוטה
.תלוזה יפלכ ונל שיש תוירחאו ונמצע יפלכ ונלש תוירחא
.ןקתל רשפא דימת ,קחשמ דוע שי דימת .דיספמ וניא ,םילס תוחפ עלקיש ימ םג ,ורכז
לבוי לש החפשמה ונתאמ החלצהב

רוזח