לבויל

!?ונב הרגתמ לרוגה םימעפ המכ "!לרוגב ורגתת לא" ונל םירמוא
.םויה -א םויל התחדנ ןכ לעו תבשב לוחל הכירצ התיה הנשה הרכזאה
.תחאו םירשע תדלוה םוי ,שממ םויה ,םויה גגוח תייה תורחא תוביסנב
ץבקל םיחילצמ ונייה אל ילוא יתרגיש תדלוה םויב
.לרוגה יעותעת ,וישכע ןאכל ואבש הלא לכ תא
תוגוע ילב .םויה םינייצמ ונחנא בוצע תדלוה םוי
.הלוקו הציפ ילב ,תדלוה םוי תורנ ילב
ןיב ,תוקתוש םינבא ןיב ישירח תדלוה םוי
רז היהש תדלוה םוי ,המשנ תורנ דחאו םירשע
לש לייח ,םירבח לש רענ ,םייחה לש דלי ךרובע
.םילגה
,תונורחאה םייתנשב הברה תגהונ ינאש יפכ ,יתבשי
תוטעמ אל תונומתבש ךכב יתנחבה ,ךיתונומת לומ
תועבצאהו הכות תא איה תזחוא הנומתב העיפומ תחא די םאו .היינשב תחאה ךדי זחוא .םיידי קיזחמ התא
?לבוי-ךדיב סופתל תיצר המ .וזב וז תוסופת
?םאולימב ?םאולמב םייחה תא ?ינקמחה ןמזה תא
.תואלמב ךייח תא תייח .תחלצה תובר תוניחבמ
.חטש ילויט בוט לכוא ,תקקוש הרבח .הלודג הבהא
.םלועה יבחרמו תדלומ ץרא
םהב ןיאו ,רתוי הברה תלוכי ךא ,ךל ויה הלא לכ
.תווחל תייה דיתעש המ לע םחנל ידכ
?הקישנל ,תוטיבצל בחרנ רכ םה ,ךייחלש םלוכ םיבשוח ,התאש ןכיה ,םש םג םאה ,לבוי דגה
וכפשש ךיטבמ תא םישפחמ םה םש םג םאה ?תחקרש םיבכוכ תקבא םה םישמנהש םיעדוי םה םש םג םאה
?הסומכ תונשייבו לודג רוא
.עוגעגו הבהא לש תוקישנל םייתפש םידימצמו ךייחל תא תירופאטמ םיטבוצ םיבישקמ ,םיטיבמ ןאכ ונחנא

אמא

 


 

תמה ןבהו ביבא יחרפ

תולולטה תוילגסה לכ יניעל ונטבה םויה
.ךלהש ןבה ךרובעב
-חור אלו -םייניעב םזחת ןעמל
-ךרה ידגה תלוע :התא
ונילגרלש הז ךבזמ לע
.ךלשו ונלש
ךימולע רדה תא
תוחרופ "תוידקש" ןיב ליבונ
:רחבת-ךנעמל
-הכז תחא ,הנבל תחא
.הלככ
,םילוחכ םיסיריאו
ךמולח -רחש םהב דפרל
,ףוסאנ -רומג יתלבה
בואכמ תומולה עתפל וניניע ךא
-תורוזפ תוינלכ קמוסמ
!םד -יפטנ
...דעל םיקירומ תודש יבחר לע

 


 

הלחתהב

...לודג באכ עיגמ ךכ רחא ,םלהה עיגמ הלחתהב
...םיניבמ אלו
דדועתהלו היהש המב זחאיהל םיסנמ זאו
.ינשה תא דחא םיקזחמו
.ינויגה אל ןפואב לדג באכהו
...ןיבהל םיסנמ
ולש ותואיצמב דחא לכ תויחל ךישמהל םיסנמ
ןבומ יתלב אוה ןורסחהו השק תישענ תודדומתהו
.ןכומ אל התאש םייופצ אל םיעגרב ךתוא ףקות אוה יכ
שדחל םיסנמו בוש םיבשוי ירחא הנשו
היהש רבח םע םיאלפנ םיעגר תולעהלו
.ונכותב ראשנו

 


 


תויועט

הלא לבא ,ףוס ףוס עיגמ ינאש תבשוח תא
.םשג לש םינושאר םידעצ קר םה
והז לבא ,שדח דעצ והזש תבשוח תא
.המימי םימיכ דיוסמ ריק קר
,תבשוח תא לתופמ יותיפ והז
.ישמ ריינ יושע שחנ קר הז לבא
,תדדוב היירי וזש תבשוח תא
.תלד וזיא קרט חור לבא
,ינא הזש תבשוח תא
.ינא קר הז לבא

סיגפ ןד

 

 

תיבה ףדל רוזח