יריקי לבוי
תחקלנ ונתאמ הפלח הנש
תרצי ונבלב קומע ללחו
ונלש לבוי ךידעלב השק
ןתנהנה שיגרה ,לודגה רענה
.ןתנש המכ דע תויחל בהאש
םימרענו םיכלוה ךילא םיעוגעגה
םיבלש הברה םע לדגמ ומכ
דעל ונבלב הלילו םוי
!הדבוע וז טפשמ םתס אל הז
לע רש שדח רישב יצרא המלש
תוארלו בושל קר ןוצרו הליפת
.םיכירצ אל ונחנא הזמ רתוי יכ
.םילחיימ קר ונא הזל

אמא


 

ילש לבוי
! ! ! דאמ דאמ יל רסח התא
רוראה יעיבר םוי ותוא זאמ הנש הפלח
תרמאו הקישנב ינממ תדרפנ וב םוי ותוא
שגפנו בושנ ברעב ירה יכ גואדל המ ןיאש
םושש ילש לבוי החוטבו הננאש יתייה ךכ לכ
ןיצקה עיגהשכש דע ,ךתוא גישהל לכוי אל ער רבד
ול ןימאהל יתברס ךתומ לע הרמה הרושבה תא "רשב"ל
הלגתתש דע תועש לש ןינע קר הזש החוטב יתייה
.תשענש תועטה
תוארל יל ונתיש ךכ לע יתדמעש הביסה םג תאז
הז אוה התאש יתילג ירעצל לבא ,הרובקה ינפל ךתוא
.רחאה אלו -התא ןוראב בכושש
םיעוגעגה םהב םימי םנשי ינב לבוי ךל רמוא המ
ינאו רבועש םוי ןיא ןיכס ומכ יבלב םיכתוח ךילא
םימעפ קיפסמ אלש ךכ לע הרצימ אלו ךילע תבשוח אל
.ךתוא תבהוא ינא המכ דע ךל יתרמא
השיגרמ שממ ינא םהב דחוימב יל םישק םימי םנשיו
.ילע רמושו הלעמל בשוי םש התא ךיא
ךתוא תבהוא
אמא
07/04/99

 


 

(הנשה םויב) ונלש לבוי
המירז ובש םוקמ ,רהנ לש גלפ אוה לבויש בותכ ןולימב
םישעוג לבויה ימ םהב םימי םנשי .הרגשבש ןיינע איה
םירחא םימיב .ןואגבו ןואב הפונתב םיחלוק ,םיפצוקו
.תוינויח הב שי דימת הרקמ לכב ךא ,םימה ךופכפ לש ימינפה לוקל הבושק ,הנותמ ,רתוי הכר המירזה
םינפה .םימ לבוי לש ויתונוכת לכ ומלגתה לבוי ךתומדב
םייחלה .םישמנה תועורז ,רואה תופוטש ,הפונתה תואלמ
שאכ תורעובה םייניעה .הביח תטיבצ תונימזמה תומודאה
ךלש ינניחהו יעבטה שעגה ויה הלא לכ .תבהלתשמו תקחוצ
.יתימא גיהנמ לש חורה ךרואו טקשה הלאל דוגינבו
לואשל ,דודיע בואשל ואבש םירבחל תבאוש ןבא תייה הזכ
.ךלש םייחה תבהאב קלח תחקלו ךתצעב
.םע קוחצל ףתשל ,קולחל ךתוא האיבה תוגיהנמה תמכח
דכולמה אתה ךותב חורה יכלהל בושקו שיגר, יתחפשמ תייה
.ונל ונינבש
:ומכ םיישונא "םיאטח"ב יוטיב ידיל ואב ךב ומעיפש םירוענה
הלוק סוכ ,תיתוכיא "ורובלמ" תירגיס תוירולק תריתע הציפ
.םיעונפוא לע הביכרו תעבעבמ
ונלצא הרערע עונפוא לע הביכרה אקוודש ןיינעמ
,ישפנה טקשה תא
. חוטבה קלחה התייה אבצב הדובעה
.ונגאד אל הנורחאה ךייח תנשב
.הלילכ םע ךלש רשקב ואטבתה הנובתהו תולשבה ,תורגבה
םדקומו רהמ לכה קיפסהל םתיצר ומכ, הנותח לע םתרבד
...ש ינפל
.המגודל דודו םיהדמ חא ,תחנו הוואג אשומ ,רדהנ ןב תייה
ת תומלגמש ךמש תויתוא לבא אל ילואו ירקמ הז ילוא
תנש תא םג ןבוחב תואשונ ,תחלוק תויחו הדיל תושדחתה
.הנידמל לבוי תנש -ונתאמ ךתדרפ
םיכאלמה יאדו ,רחא םוקמב םויה םרוז התא ,ונלש לבוי
ךב םיטיבמ םהו ךישמנ רפסמכ םרפסמ ךביבס םיבשוי
הפיאש ןיבו םהיפנכב תירירווא הציפ םיזחוא ,הצרעהב
ןבל תלכת עבצב הלוק סוכמ המיגלל תימימש ורובלממ
.קוחצמ םילגלגתמ
םישיגרמ ונחנא ךידעלב יכ ןיע ונילע םישו לזוג ףוע
.םילוזג םילזוג

אמא


 

,לבו'גל
שלחנ אל ןדבואה לש באכה
שארל קומע רתויו רתוי ךל רדוח קר אוה

ינשייבה ךקוחצ תא עמשל זעה ןוצרה
העשו םוי לכב יב טלוש

ךתא דחי הירגיס ןשעלו םיעונפואה לע תבשל
הפיאש ראשי דימתש םולח הז

ךלש תאז ומכ הבהא לבקל
דחוימו דחא התא ,יוכיס ןיא

ךילא םיעוגעגה ,םיעוגעגהו
!דעל וכשמי- ינממ

בדנ


 לבוי

הנש,הנוע,שדוח,םו
י
ןמז לש םייוטיב םלוכ
ןורכיזב הכמו ףלוחש ןמז
.באכה תא דדחמו

,םינשה 19 ךותב
ו
םישמנ לש ךויח םע תייה םהב
,םישיובמ ומכ םיטבמו
.םיבהואה לש תונורכז םילפוקמ

תאב ובש ףרוחה ןי
ב
תכלהש ףרוחל
,םיותסו םיצייק,םיביבא,םיפרוח טעמ ךכ לכ ופלח
.םיבוצע ךכ לכ ונתוא וריתוהש

בישהל חכה תא היה תועמדלו באכל ו
ל
םיעמודו םיבאוכ ונייה
העש לכ הקד לכ
.הבהא ןומה םע


,דימת ךתוא םירכוז
תירונ קיציא
.היבאו לעי ןייעמ איג

 


 

 

ףדה שארל

תיבה ףדל רוזח