םיכפהה ריש
בשחו בשי ותסה
תצלפמ התיה תצצ ץראב
ילש יכה אמאל
הקותמו הבוט הנש אמאל
רויצ

 

 

תיבה ףדל רוזח